Algemene voorwaarden

Toepassing

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen IT Designs BVBA (Datalink) en haar klanten (de Klant) (samen de Partijen, individueel een Partij), en in het algemeen, op al hun commerciële relaties. Deze Algemene Voorwaarden maken integraal deel uit van en worden in voorkomend geval vervolledigd door de bijzondere voorwaarden in een aparte overeenkomst tussen Datalink en de Klant (de Bijzondere Voorwaarden) (samen of afzonderlijk de Voorwaarden). Deze Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard door de Klant door het loutere feit van ondertekenen door de Klant van de Bijzondere Voorwaarden, of door ontvangst van de factuur zonder protest of door de levering van de Product(en) of uitvoering van Dienst(en) zoals gedefinieerd hieronder, zelfs indien deze Algemene Voorwaarden strijdig zouden zijn met de eigen algemene of bijzondere voorwaarden van de Klant. De algemene voorwaarden van Datalink primeren steeds op die van de Klant.

Definities

Product(en) betekent alle door Datalink aan de Klant ter beschikking gestelde producten, in uitvoering van de Voorwaarden. Dienst(en) betekentalle door Datalink aan de Klant te verlenen diensten, in uitvoering van de Voorwaarden.

Offertes en Bestellingen

Tenzij anders bepaald, zijn alle offertes van Datalink geldig voor 1 maand. Bestellingen/aanvragen kunnen enkel schriftelijk geplaatst worden. Een bestelling/aanvraag is pas bindend voor Datalink nadat zij door haar integraal en schriftelijk is aanvaard en het eventuele bepaalde voorschot is betaald of nadat Datalink is begonnen de erin vermelde Product(en) of Dienst(en) voorbehoudloos te leveren en/of uit te voeren. Annulaties van door Datalink aanvaarde bestellingen door de Klant geven aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de waarde van de bestelling, onverminderd het recht van Datalink om een hogere schadevergoeding te eisen indien de werkelijk geleden schade hoger ligt. Datalink verbindt zich ertoe om, voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de benodigde informatie te verschaffen met betrekking tot de overeenkomst. Datalink is echter niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of nauwkeurigheid van de verschafte informatie.

Garanties en vrijwaring

Datalink levert de Producten en/of Diensten uitsluitend met inspanningsverbintenissen en voor gebruik in België. Datalink garandeert enkel de Producten en/of Diensten te zullen leveren/uitvoeren conform de redelijke voorschriften van de Klant, zoals gespecificeerd in de Bijzondere Voorwaarden. Tenzij anders bepaald, kan Datalink in geen geval door de Klant worden aangesproken voor enige schade voortvloeiende uit of naar aanleiding van het (niet)-gebruik van de Producten en/of Diensten en de Klant vrijwaart Datalink voor elke vordering in dit verband. In geval van niet-conforme levering is de verantwoordelijkheid van Datalink beperkt tot de vervanging van de Producten en geleverde Diensten of tot de netto facturatiewaarde ervan, met uitsluiting van elke gevolgschade. Garantie op Producten wordt uitsluitend door de fabrikant geleverd. De garantie die Datalink verleent is ten alle tijde beperkt tot de garantie waarop zij zich kan beroepen t.a.v. haar leveranciers / fabrikanten. Defecte Producten onder garantie dienen in de originele verpakking teruggestuurd te worden, zoniet vervalt de garantie. Indien de klant zelf Producten heeft proberen te (laten) herstellen, indien een originele zegel van het product beschadigd of onleesbaar is geworden, bij verkeerd gebruik, en/of bij gebruik in een stoffige of vochtige omgeving vervalt alle garantie. Defecte goederen kunnen op de zetel van Datalink worden binnengebracht, in geval van aanvaarde fabrieksgarantie worden opgestuurd, en na vervanging of herstelling worden opgehaald. Eventuele kosten zijn ten laste van de klant. Softwarematige problemen en problemen te wijten aan het gebruik van Producten en / of Diensten vallen nooit onder garantie. Datalink is niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant voor zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van hun professionele activiteiten. Voor zover Datalink bij de uitvoering van zijn verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout. Datalink is slechts aansprakelijk in geval van bedrog, fraude of opzettelijke fout.

Levering van Producten en Diensten

De Klant erkent te zijn ingelicht over de plaatsings-, leverings- en installatiemethoden van Datalink en deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Datalink behoudt zich het recht de manier van uitvoering zowel als de gebruikte materialen en/of onderdelen te wijzigen indien zij meent dat hierdoor de kwaliteit van haar Producten en / of Diensten kan verbeterd worden. Behoudens anders overeengekomen in de Bijzondere Voorwaarden gebeurt de levering op zetel van Datalink. Datalink is niet aansprakelijk voor enige diefstal die plaats zou vinden na levering van de Producten. De goederen worden op risico, kosten en gevaar van de Klant vervoerd, geleverd en geïnstalleerd. De eventuele leverings- of uitvoeringsdatum m.b.t. de Product(en) of Dienst(en) vermeld in de Bijzondere Voorwaarden is steeds indicatief. Vertragingen in de levering of uitvoering van de Producten/Diensten kunnen in geen geval aanleiding geven tot boetes, schadevergoedingen of beëindiging van de Voorwaarden. Voorafgaand aan alle werken die niet plaatsvinden op de zetel van Datalink verbindt de Klant zich ertoe Datalink vooraf schriftelijk in te lichten omtrent mogelijke gevaren op de werkplaats zoals ondermeer de ligging van leidingen van elektriciteit, gas, water, bekabeling e.d. binnen een straal van vier meter rond de plaats waar er werken dienen uitgevoerd te worden, waarzonder Datalink geen enkele verantwoordelijkheid kan treffen. Wanneer moeilijkheden n.a.v. levering of werken zouden ontstaan, niet voorzien in de Bijzondere Voorwaarden, behoudt Datalink zich het recht voor bijkomende kosten, aldus veroorzaakt, aan de Klant aan te rekenen tegen gangbare prijzen. De plaats van de werken moet vrij zijn van hindernissen die uitvoering van de werken zouden kunnen belemmeren of vertragen. Indien nodig dient Datalink te kunnen beschikken over elektriciteit en water in de nabijheid der werken. Indien de voorziene levering of plaatsing niet kan doorgaan wegens uitstel te wijten aan de Klant zal de betaling van de opdracht in kwestie opeisbaar worden vanaf het verlopen der voorziene leveringstermijn. Daarenboven behoudt Datalink zich het recht voor om reeds bij gedeeltelijke uitvoering van de opdracht betalingen te vragen van het reeds uitgevoerde gedeelte alsmede waarborg te eisen van de goede nakoming der verbintenissen, waarzonder Datalink het recht heeft om de leveringen en/of werken stop te zetten.

Aansprakelijkheden

Voorbehoudloze ingebruikname van de Producten of Diensten geldt als aanvaarding van de eventuele zichtbare gebreken van Producten en/of Diensten. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt Datalink niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de Klant van de gekochte Producten en Diensten zal maken en kan Datalink hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk gehouden worden. Enkel de klant is aansprakelijk voor het specifieke gebruik dat hij van de gekochte Producten en Diensten maakt en/of waarvoor hij deze aanwendt. Datalink staat niet in voor stoornissen die hun oorsprong vinden voorafgaand aan de verkoop van de geleverde Producten en/of Diensten. Datalink garandeert dat de verkochte producten niet bezwaard zijn met rechten van derden die het vrij gebruik ervan zouden beperken. Datalink staat niet in voor de stoornissen van derden met betrekking tot het gebruik of de exploitatie van de verkochte producten. Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte goederen door de klant nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de klant niet op. De aansprakelijkheid van Datalink voor eventuele verborgen gebreken in de door Datalink geleverde Producten is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de garantietermijn die door de leverancier geboden wordt. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van nietigheid, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na ontdekking van het gebrek, per aangetekend schrijven, door de klant aan Datalink te worden gemeld. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving van het gebrek te bevatten. Klachten wegens verborgen gebreken schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Klant niet op. Ingeval de door Datalink geleverde goederen gebreken vertonen, kan de Klant uitsluitend aanspraak maken op herstelling of vervanging van de geleverde goederen, zonder mogelijkheid op enige vorm van schadevergoeding. Iedere vordering opzichtens Datalink dient  te worden ingesteld binnen een termijn van 9 maanden nadat de feiten waarop de vordering gebaseerd wordt, gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn. In ieder geval is de aansprakelijkheid in hoofde van de Datalink in geval van tussenkomst door de verzekeraar beperkt tot de toepasselijke plafonds van de door Datalink afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Indien er door de verzekering geen dekking wordt verleend voor de gebeurlijke schade, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een maximumbedrag van 1.500,00 euro. Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of fraude, is Datalink niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

Achtergelaten goederen

Achtergebleven goederen worden maximaal 60 dagen in onze onderneming bewaard en nadien gerecycleerd. De Klant is exclusief verantwoordelijk voor het tijdig ophalen van goederen dewelke hij achterliet bij Datalink.

Licenties

De Klant is zelf verantwoordelijk voor de bewaring van aangekochte softwarelicenties en voor de activatie van Producten, ook indien er een onderhoudscontract van toepassing is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren licenties of schade die wordt veroorzaakt door niet-werkende Producten.

Back-up

Datalink is niet verantwoordelijk voor data opgeslagen op harde schijven van de klant, noch voor back-ups of back-upsystemen.

Domeinnamen, webhosting en abonnementen

Regsitraties van domeinnamen gebeuren steeds op naam van de Klant behoudens anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. Datalink zal alle redelijk te verwachten inspanningen leveren teneinde een domein zo snel als mogelijk te registreren doch garandeert door de integrale aanvaarding van de aanvraag niet dat het domein nog beschikbaar is op datum van registratie. Opzeggen van een een domeinnaam of abonnement kan ten laatste tot uiterlijk 6 weken van de vervaldatum, anders worden de Bijzondere voorwaarden geacht te zijn verlengd met één (1) jaar. Datalink kan op generlei wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige schade veroorzaakt door gebreken in de Dienst ingeval van hosting, behoudens indien anders bepaald in de Bijzondere Voorwaarden. In het bijzonder, doch niet limitatief, is Datalink niet verantwoordelijk voor schade aan data, schade aan software, schade aan gegevensdragers, inkomstenderving, inkomstenderving door netwerk en/of stroom uitval enz.

Prijs en betaling

Datalink levert de Producten en/of Diensten aan de Klant tegen de prijzen zoals van toepassing op het moment van bestelling en gespecificeerd in de respectievelijke Bijzondere Voorwaarden. Datalink behoudt zich het recht voor de prijzen op elk moment aan te passen in functie van de stijging of daling van de loonkost, evenals in functie van de gezondheidsindex en de prijzen van leveranciers. De prijzen worden op de facturen in euro vermeld, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De Klant zal deze facturen betalen binnen de 14 dagen na de factuurdatum. De facturen zullen enkel als betaald worden beschouwd na overschrijving op het rekeningnummer van Datalink, zoals aangeduid op de facturen. Alle betaalde bedragen zijn onherroepelijk en niet-terugbetaalbaar, onverminderd de mogelijkheid van de Partijen om schadevergoeding te vorderen. In geval van (i) niet-betaling van een factuur van Datalink wanneer zij verschuldigd is, (ii) enige opschorting van betaling, (iii) een beroep op de Wet Continuïteit Ondernemingen of faillissement of (iv) enig ander geval dat op de insolventie van de Klant kan wijzen, zullen alle facturen in ieder geval direct en automatisch verschuldigd en betaalbaar zijn en kan Datalink de uitvoering van alle overige bestellingen/aanvragen, waaraan zij volgens artikel 3 gebonden is, opschorten/annuleren en de levering van Producten en Diensten opschorten, blokkeren en/of annuleren. In geval van niet betaling van een factuur van Datalink wanneer zij verschuldigd is, is de Klant van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling: (i) een nalatigheidsintrest van 10% verschuldigd op alle vervallen maar nog niet betaalde bedragen alsook (ii) een conventionele en forfaitaire schadevergoeding van 10% op de openstaande bedragen als forfaitaire redelijke vergoeding voor de schade ontstaan door de betalingsachterstand met een minimum van € 50 en (iii) een bedrag van € 75 ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten . Tevens worden in dat geval van rechtswege alle openstaande doch nog niet vervallen facturen onmiddellijk opeisbaar. Elke vordering m.b.t. of protest van een factuur moet per aangetekende brief worden gedaan binnen 5 werkdagen na de ontvangst ervan, wat wordt geacht te hebben plaatsgevonden 3 werkdagen na de datum van de factuur. Na deze periode zal geen rekening worden gehouden met enige zulke vordering of protest. Dergelijke vordering of een protest kan in geen geval een opschorting van betaling rechtvaardigen. In geen geval kan de Klant door Datalink verschuldigde bedragen compenseren met door haar aan Datalink verschuldigde bedragen.

Vertrouwelijke informatie en eigendomsrechten

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Datalink, zal de Klant in geen geval vertrouwelijke informatie (als zodanig aangeduid of die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd) of informatie die eigendom of onder de controle is van Datalink, bekend maken of meedelen aan derden op straffe van een schadevergoeding die forfaitair wordt vastgesteld op 1.000 euro als minimale vergoeding, zonder afbreuk te doen aan een eventueel hogere vergoeding voor meerdere bewezen schade. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten (zoals, zonder hiertoe beperkt te zijn, merken, octrooien, handelsnamen, auteursrechten, sui generis beschermingsregimes en knowhow) met betrekking tot de Producten en Diensten zullen steeds en onherroepelijk eigendom zijn en blijven van Datalink of van haar licentiegever. In geen geval kan de Klant eigenaar worden van de intellectuele of industriële eigendomsrechten m.b.t. de Producten of Diensten. Niets in de Voorwaarden mag worden uitgelegd als het overdragen aan de Klant van enig eigendomsrecht m.b.t. een intellectueel of industrieel eigendomsrecht van of in het bezit van Datalink.

Overmacht

Een Partij is niet aansprakelijk voor de vertraging of niet-nakoming van haar verplichtingen onder de Voorwaarden, met uitzondering van de betalingsverplichtingen, wanneer dit te wijten is aan overmacht, zijnde onvoorzienbare redenen welke ontsnappen aan haar redelijke controle zoals brand, overstroming, stakingen, arbeidsonrust of andere storingen in het economisch leven, onvermijdbare ongevallen, embargo’s, blokkades, wettelijke beperkingen, oproer, problemen bij toeleveranciers, technische storingen waar een Partij geen controle over heeft, of overheidsmaatregelen.

Voorwaarden

De Voorwaarden zijn opgesteld conform en worden beheerst door Belgisch recht, met uitsluiting van de bepalingen van het Internationaal Privaatrecht en het Verdrag van de Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken afgesloten te Wenen. Voor kennisname van geschillen omtrent de geldigheid of voortvloeiend uit de uitvoering of de beëindiging van deze Voorwaarden zijn enkel de Hoven en Rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Datalink bevoegd. De Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst die Partijen zijn aangegaan met betrekking tot het voorwerp ervan. Zij vervangen alle vorige afspraken m.b.t. haar voorwerp, en alle voorafgaande besprekingen en afspraken die Partijen hebben gemaakt m.b.t. haar voorwerp, die niet hun weerslag hebben gevonden in Voorwaarden, zullen Partijen niet binden. Het is de Klant niet toegestaan enig recht of enige verplichting van de Voorwaarden volledig noch gedeeltelijk overdragen aan een derde, tenzij mits schriftelijk en voorafgaand akkoord van Datalink. Enige overdracht in strijd met deze bepaling zal nietig zijn. Het is Datalink daarentegen uitdrukkelijk toegestaan de schuldvorderingen dewelke ontstaan in het kader van de Voorwaarden over te dragen aan derden. Elke wijziging van de Voorwaarden zal uitsluitend schriftelijk kunnen gebeuren en mits ondertekening door beide Partijen. De Voorwaarden zijn deelbaar. Indien enige clausule of bepaling van de Voorwaarden verboden, nietig, of niet afdwingbaar zou zijn, blijven de andere clausules en bepalingen van de Voorwaarden alsook de voorwaarden zelf geheel van kracht tussen Partijen. Bovendien komen Partijen nu reeds overeen de verboden, nietige of niet-afdwingbare clausule of bepaling te zullen vervangen door een geldige bepaling die zoveel als mogelijk aansluit bij de verboden, nietige of niet-opeisbaar verklaarde clausule of bepaling. Het in gebreke blijven door een partij om haar rechten onder deze Voorwaarden af te dwingen zal niet als een afstand van dit recht beschouwd worden noch in enige mate de rechten van de andere partij uitbreiden of wijzigen. In geval van tegenstrijdigheden primeren achtereenvolgens: eerst de Bijzondere Voorwaarden, dan de Algemene Voorwaarden.

Scroll naar boven